Phần 2: Những ngành về Xây Dựng - Tài Chính và Kỹ Thuật được xét VISA Định Cư tại Úc

Gửi Email bài này

Danh sách những ngành về Xây Dựng - Tài Chính và Kỹ Thuật được xét VISA Định Cư tại Úc

Skilled Visa 3.1920x500

ANZSCO Code Occupation Ngành Mức lương
hiện nay 
133111 Construction Project Manager Xây dựng US$92,310 /năm
133112 Project Builder Xây dựng US$82,000 /năm
133211 Engineering Manager Xây dựng US$86,000 / năm
232111 Architect Xây dựng US$96,000 / năm
232112 Landscape Architect Xây dựng US$90,000 / năm
232213 Cartographer (Chuyên viên bản đồ) Xây dựng US$12,000 / năm
232214 Other Spatial Scientist (Khoa học không gian) Xây dựng US$61,000 / năm
232611 Urban and Regional Planner Xây dựng US$63,000 / năm
233112 Materials Engineer Xây dựng US$75,000 / năm
233211 Civil Engineer Xây dựng US$78,000 / năm
233212 Geotechnical Engineer Xây dựng US$80,000 / năm
233214 Structural Engineer Xây dựng US$82,000 / năm
233215 Transport Engineer Xây dựng US$17,000 / năm
233311 Electrical Engineer Xây dựng US$83,000 / năm
233411 Electronics Engineer Xây dựng US$84,000 / năm
233511 Industrial Engineer Xây dựng US$81,000 / năm
233512 Mechanical Engineer Xây dựng US$81,000 / năm
233513 Production or Plant Engineer Xây dựng US$86,000 / năm
233912 Agricultural Engineer Xây dựng US$61,000 / năm
312211 Civil Engineering Draftsperson Xây dựng US$65,000 / năm
312212 Civil Engineering Technician Xây dựng US$38,000 / năm
312311 Electrical Engineering Draftsperson Xây dựng US$70,000 / năm
312312 Electrical Engineering Technician Xây dựng US$47,000 / năm
       
221111 Accountant (General) Tài Chính US$57,000 /  năm
221112 Management Accountant Tài Chính US$66,000 /  năm
221113 Taxation Accountant Tài Chính US$63,000 /  năm
221213 External Auditor Tài Chính US$74,000 /  năm
221214 Internal Auditor Tài Chính US$70,000 / năm
224111 Actuary (Thư Ký) Tài Chính US$121,000 / năm
224511 Land Economist Tài Chính US$225,000 / năm
224512 Valuer Tài Chính US$27,000 / năm
261111 ICT business Analyst Tài Chính US$65,000 / năm
271111 Barrister Luật US$34,000 / năm
271311 Solicitor ( Luật Sư) Luật US$54,000 / năm
       
233914 Engineering Technologist Kỹ Thuật US$59,000 / năm
233915 Environmental Engineer Kỹ Thuật US$82,000 / năm
233916 Naval Architect Kỹ Thuật US$82,000 / năm
234111 Agricultural Consultant Kỹ Thuật US$74,000 / năm
234112 Agricultural Scientist Kỹ Thuật US$66,000 / năm
313211 Radio Communications Technician Kỹ Thuật US$11,000 / năm
313212 Telecommunications Field Engineer Kỹ Thuật US$81,000 / năm
313213 Telecommunications Network Planner Kỹ Thuật US$82,000 / năm
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist Kỹ Thuật US$78,000 / năm
321111 Automotive Electrician Kỹ Thuật US$44,000 / năm
321211 Motor Mechanic (General) Kỹ Thuật US$41,000 / năm
321212 Diesel Motor Mechanic Kỹ Thuật US$40,000 / năm
321213 Motorcycle Mechanic Kỹ Thuật US$37,000 / năm
321214 Small Engine Mechanic Kỹ Thuật US$38,000 / năm
322211 Sheetmetal Trades Worker Kỹ Thuật US$49,000 / năm
341111 Electrician (General) Kỹ Thuật US$48,000 / năm
341112 Electrician (Special Class) Kỹ Thuật US$48,000 / năm
341113 Lift Mechanic Kỹ Thuật US$40,000 / năm
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic Kỹ Thuật US$50,000 / năm
342211 Electrical Linesworker Kỹ Thuật US$50,000 / năm
342212 Technical Cable Jointer Kỹ Thuật US$50,000 / năm

Search

Press enter to search