Mới cập nhật! Chủ đề thi IELTS Writing về Crimes

Gửi Email bài này

(Du học Úc) - Cũng là đề tài liên quan đến giáo dục nhưng không phải giáo dục trong nhà trường mà là giáo dục trong các trại giam, trại cải huấn. Cùng ArrowEnglish thử sức với đề thi trong tháng 9 vừa qua liên quan đến chủ đề này, brainstorm với những từ và cụm từ bên dưới và đừng quên tham khảo bài giải mẫu các bạn nhé.

Writing Task 2 (09.2015)

Studies show that criminals have low level of education. Some people believe that the best way to reduce the crime is educating people in prison so they can get a job after living in prison. To what extent do you agree and disagree?

Vocabularies and expressions:

Criminal/ offender/ wrongdoer/ lawbreaker

Low level of education/ poor in education/ poorly educated/ little education/ mostly illiterate

Believe/ hold the view/ think/ of the opinion/ claim

Way/ method/ solution/ answer/ measure

In prison/ in jail/ in gaol/ behind bar

Reduce the crime/ lower/ decrease the crime rate

To break/ violate/ offend the law = to commit a crime/ an illegal act

Prisoner/ inmate

Punishment/ sentence/ penalty

Rehabilitation /ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃn/ to start a new normal life after spending time in prison

Recidivism /rɪˈsɪdɪvɪzəm/ tái phạm tội

Correctional education: giáo dục cải huấn

Search

Press enter to search