Series1 - Bài 3: Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 3: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Trong bài 3, các bạn sẽ nghe ba đoạn đối thoại ngắn. Trước khi kết thúc bài, các bạn sẽ nghe lại ba đoạn đối thoại một lúc. Khi nghe, các bạn cố gắng không nhìn vào sách. Bài đối thoại không khó mấy, vậy các bạn cố nghe.

Hai em học sinh Anne và Jane đang dự tính xem cuối tuần sẽ làm gì. Anne muốn Jane đi tắm biển với em, nhưng trước hết em phải hỏi xem Jane có rỗi không.

Dialogue 1:

ANNE:                    Jane, are you doing anything on the weekend?

JANE:                    Well, I have to do the shopping on Saturday morning…

ANNE:                    Oh, well, what're you doing on Saturday afternoon?

JANE:                    Sorry, I'm tied up on Saturday afternoon too.

ANNE:                    Well, have you got anything on on Sunday?

JANE:                    I've got something on on Sunday morning, I'm afraid, but I'm free in the afternoon.

ANNE:                    Good. Well, why don't we go to the beach?

JANE:                    Great idea!

Anne và Jane quyết định địa điểm và thời gian gặp nhau.

Dialogue 2:

JANE:                    Er…Where will we meet?

ANNE:                    Um, at my place, OK?

JANE:                    Yes… what time?

ANNE:                    One o'clock?

JANE:                    One o'clock.

ANNE:                    Great!

Anne và Jane bàn nhau sẽ đi đâu.

Dialogue 3:

ANNE:                    Have you ever been to Palm Beach?

JANE:                    Yes, I went there last year. It's great.

ANNE:                    Then let's go to Palm Beach next Sunday.

JANE:                    Right!

ANNE:                    Good. Well, I have to go. See you on Sunday!

JANE:                    Bye!

  

Search

Press enter to search