Series1 - Bài 4: Bày tỏ sở thích và chọn lựa

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 4: like and dislike, choosing (thích và không thích, chọn lựa)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Xin bạn hãy đọc các bài đối thoại này trước khi nghe. Khi nghe các bạn không nhìn vào sách.

Trong tất cả các bài hội thoại này, các bạn sẽ nghe hai người, Susan và Peter, nói về một số món ăn Việt nam.

Dialogue 1:

SUSAN:        Do you like Vietnamese food, Peter?

PETER:        Yes, I do.

SUSAN:        Mmm, me too! And I love chilli sauce! What about you?

PETER:        No, it's too hot for me. I don't like hot food.

Dialogue 2:

SUSAN:        Mmm. There's noodle and rice… Oh there's chicken and mushroom. I love it. And they've got hot food too… but you aren't keen on hot    food, are you?

PETER:        No, I'm not. Anyway, what are you going to have?

Dialogue 3:

PETER:        Anyway, what are you going to have? Would you prefer noodles or rice?

SUSAN:        Well… um… rice, please.

Dialogue 4:

WAITER:       Excuse me…Are you ready to order?

PETER:        Oh… yes, I think so. We'd like some chicken and mushroom.

WAITER:       Right. Chicken and mushroom.

PETER:        Ah… and we'd like some rice.

WAITER:       Certainly, would you rather have boiled rice or fried rice?

SUSAN:        I'd rather have boiled rice. What about you, Peter?

PETER:        OK. We'll have boiled rice, please.

WAITER:       Right. Chopsticks or a spoon and fork?

PETER:        Chopsticks, please.

SUSAN:        I'm hopeless with chopsticks!

WAITER:       A spoon and fork for you, then.

 

Search

Press enter to search